Workstation Property Management and Investment

Den traditionelle målsætning for ejendomsadministration er at sikre, at en ejendomsværdi bevares, og generelt er målsætningen for Property Asset Management at fokuserer på, at optimere og udvikle en ejendom eller en portefølje af ejendomme, for at opnå maksimal værdiforøgelse.

Workstation Property Management and Investment (WPMI) har samme fokus, men har også en mere konceptuel tilgang til hvordan vi udvikler og administrerer, og hvilke ejendomme vi udvikler og administrerer end den traditionelle administrator. Vi har udviklet Workstation Design and Strategy Guideline som ensarter primært ejendommenes indvendige funktion og udtryk. Vi har gennemarbejdet en retningslinje for ombygning og indretning, som gør, at alle Workstation-ejendomme har samme udtryk og brede appel.

Se mere på www.workstation.dk

Vores speciale er:

 • At udvikle, ombygge og drive ejendomme med udgangspunkt i Workstation Design and Strategy Guidelines (WDSG), som er et etisk, strategisk og forretningsmæssigt regelsæt for udvikling af ejendomme.
 • At lokalisere relevante ejendomme for investorer med henblik på opkøb og efterfølgende konvertering til Workstation med udgangspunkt i WDSG.

Hvem henvender WPMI sig til?

Der er primært to målgrupper. Den første målgruppe er ejendomsejere, som har en hel eller næsten tom ejendom, som enten ikke kan udlejes eller sælges, og som samtidig har økonomi til at skabe den forandring, der gør at ejendommen kan udlejes og evt. efterfølgende sælges. Den anden målgruppe er investorer, som ønsker at placere midler i ejendomme med Workstation konceptet implementeret i ejendommen.

Sådan arbejder vi med ejendomsejere:

 • Først foretager vi en indledende vurdering, som alene går på, om en ejendom er egnet til at konvertere til en Workstation-ejendom.
 • Hvis ejendommen vurderes egnet, udarbejdes et indledende overslag over, hvad en konvertering (ombygning og indretning) vil koste, der udarbejdes også et estimat over indtjeningsmulighederne samt en tidsplan.
 • Hvis dette indledende overslag virker interessant for ejendomsejer, udarbejdes der detaljerede budgetter for ombygning, drift i ombygningsperioden, drift i udlejningsperioden samt likviditet og værdiudvikling.
 • Hvis ejendomsejer vurderer, at en implementering af Workstationkonceptet vil sikre en bedre udlejningssituation, indgås der en aftale om følgende:
  • Ombygning af ejendommen herunder indretning
  • Udlejning af ejendommen
  • Drift af ejendommen

 • WPMI honoreres i en kombination af et fast, lavt men succesbaseret fee for udlejning og værdiskabelse. Dvs. at vi tjener penge, når ejendommens ejer tjener penge.
 • Vi går aldrig ind i en ejendom, hvis vi ikke tror på, at vi kan udleje den, eller hvis den uhensigtsmæssigt kannibaliserer på en allerede eksisterende Workstation-ejendom, og vi administrerer kun Workstation-ejendomme.

Sådan arbejder vi med investorer:

 • Som udgangspunkt tager vi afsæt i, at investor ønsker at opbygge en portefølje af Workstation-ejendomme, og der sættes et niveau for den samlede investering samt en tidsramme for investeringen.
 • WPMI udvælger sammen med investor en række ejendomme, som kunne være relevante at opkøbe, ombygge og drive i Workstationregi. Ejendommene købes, og der etableres efterfølgende en aftale vedr. ombygning, udlejning og drift.
 • Porteføljen kan løbende tilpasses sammensætning gennem yderligere køb og salg.

 • Workstations brede udlejningsprofil kan investor sprede investeringerne over forskellige ejendomstyper, som kan variere i størrelse og funktionalitet.
 • WPMI honoreres i en kombination af et fast, lavt men succesbaseret fee for køb, salg og værdiskabelse. Dvs. at vi tjener penge, når investor tjener penge.

Workstation Property Management and Investment er skabt af ejendomsejere for ejendomsejere. Vi prøver ikke at gøre ejendomsinvestering- og drift til en månelanding, men omvendt gør vi heller ikke som alle andre. Vi har udelukkende fokus på at etablere og drive Workstation-ejendomme, og udlejer på både korte og fleksible aftaler, men også mellemlange, lange og mere permanente men stadig fleksible aftaler.

Hvem er vores lejere?

Vi henvender os til de lejertyper store som små, som ønsker at fokusere på drift af egen forretning, og ikke på drift af ejendom, som ikke ønsker at binde mere kapital end nødvendigt i ejendomme, i lejekontrakter eller inventar. Det kan være enkeltmandsvirksomheden eller virksomheden med over 100 ansatte. Vi tror på, at en ejendomsejer med en spredning på forskellige lejertyper i en ejendom, vil have en bedre drift over tid, og en lavere risiko på både kort som lang bane.

Hvilke udlejningsprodukter rummer Workstation konceptet?

Med Workstation-konceptet implementeret i en ejendom åbnes der op for, at langt flere lejeprofiler tiltrækkes af samme ejendom. Alt efter ejendomstype kan der være alt fra en enkelt domicil-lejer og op til fx 3-5 forskellige lejertyper i den samme ejendom. Fx kan der være en sammensætning af Office Community (1-5 mands virksomheder), Company Community (virksomheder typisk med mere en 10 ansatte), Showroom Community (2 eller flere udstillere) og muligvis også et Business Area Community (fx flere selvstændige bogholdere og revisorer). Vi kigger på en ejendom som en dynamisk ramme, der skal tilpasses de udlejningsbehov, der er typiske i det område hvor ejendommen er placeret. Hver ejendom sit udlejningsliv.

Workstation Property Management

Workstation løser alle opgaver inden for administration af de enkelte ejendomme, herunder:

 • Opkrævning og regulering af leje, varsling af lejestigninger og rykkerprocedurer
 • Kontrol og betaling af fakturaer og faste udgifter
 • Udbetaling af løn til ansatte og leverandører
 • Bogføring og afstemninger
 • Klargøring til udarbejdelse af årsregnskab
 • Udarbejdelse af budgetter og budgetkontroller samt oplæg til værdiansættelse

 • Udarbejdelse af vand-, el-, varme- og driftsregnskaber
 • Udarbejdelse af serviceaftaler og lejekontrakter
 • Løbende tilsyn med ejendommen og vedligeholdelsesplanlægning
 • Besvarelser af henvendelser fra lejere
 • Flyttesyn og fraflytningsopgørelser

Kort sagt: Vi varetager alle administrative og regnskabsmæssige opgaver, der hører til den daglige administration.

Workstation Facility Management

Drift og vedligeholdelse handler om at bevare værdierne i en ejendom. Vi kan tilrettelægge og styre alle aspekter inden for ejendommens drift og vedligehold, og opstille og følge op på ejendommens budget og økonomi. Når vi tilrettelægger den løbende drift af ejendomme i vores administration, fokuserer vi på de langsigtede omkostninger, det vil sige driften, vedligeholdelsen og udviklingspotentialet.

 • Styring og håndtering af den løbende drift herunder underleverandører
 • Optimering af driftsomkostningerne
 • Overholdelse af gældende lovgivning og tilpasning til nye lovkrav
 • Overblik over ejendommens drifts- og vedligeholdelsesøkonomi
 • Udarbejdelse af kort- og langsigtede budgetter

Workstation ejendomme

Vallensbæk, Park Alle 382

Workstation Office & Company & Warehouse Community

Tåstrup, Dybendalsvænget 2

Workstation Office & Company & Warehouse Community

Lyngby, Nymøllevej 50

Workstation Office & Company Community

Kontakt

 

© 2016 WPMI. All rights reserved.